Pla de marketing

Estudiam la situació de la teva empresa i el seu mercat a Internet. Analitzam els resultats per a l’obtenció d’un diagnòstic.

Definim uns objectius i unes línies estratègiques per aconseguir-los. Fixem un pla d’acció adaptat al pressupost i acompanyat d’un calendari. Establim sistemes de mesura i revisió del pla d’acció.